Privacybeleid

Privacybeleid van RebelSport

RebelSport hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RebelSport houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Verwerking van uw medische gegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als RebelSport zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze site.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden worden door RebelSport verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag

De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RebelSport de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Gegevens t.b.v. intake en trainingsschema’s (waaronder medische gegevens met uw nadrukkelijke toestemming)
 • Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap
 • Foto t.b.v. herkenbaarheid bij binnenkomst
 • Naam werkgever mits u via uw werkgever bent aangesloten

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan, in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

RebelSport verwerkt alleen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft, deze door u met een trainer of andere medewerker van RebelSport besproken zijn en u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

 • Gegevens over uw gezondheid
 • Gegevens over uw gewicht
 • Gegevens over trainingsdoelen

RebelSport gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na beëindiging van uw lidmaatschap, of na uw schriftelijke verzoek deze te verwijderen, door ons verwijderd.

RebelSport verwerkt alleen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft.

 • Foto’s en video’s.

RebelSport gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen voor promotionele doeleinden indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de financiële- en ledenadministratie
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger, of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

RebelSport bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

RebelSport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeloorloofde wijziging tegen te gaan. De website van RebelSport maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door RebelSport verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met RebelSport.

Cookies of vergelijkbare technieken

RebelSport gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RebelSport of één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen

RebelSport behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Privacy policy te allen tijde te wijzigen. 

Contactgegevens:

Kerkstraat 68

1271 RM Huizen

035-5251806

info@rebelsport.nl