Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en huisregels van RebelSport

 1. Activiteiten
 • Deze voorwaarden en huisregels zijn van toepassing op alle activiteiten en diensten, georganiseerd door of namens RebelSport zoals trainingen, work-outs en cursussen. Deelname aan genoemde activiteiten of gebruik maken van een verstrekte dienst geschiedt geheel voor rekening en risico van de deelnemer.
 1. Abonnement
 • Een abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Leden zijn zij die het inschrijfformulier naar waarheid hebben ingevuld, ondertekend hebben en contributie hebben betaald

A. Duur van het abonnement

 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode die is overeengekomen welke steeds, tot wederopzegging, stilzwijgend wordt verlengd met een maand.

B. Abonnementsvormen

 • Een abonnement van 1 keer per week (ONE) omvat 13 lessen per 3 maanden. 
 • Het PLUS abonnement geeft onbeperkt toegang tot RebelSport tijdens de reguliere openingstijden.

C. Startkosten

 • De hoogte van startkosten is opvraagbaar bij de receptie.

D. Lidmaatschapspas- of tag

 • Bij inschrijving wordt een persoonsgebonden lidmaatschapspas voor het overeengekomen abonnementstermijn uitgereikt. Deze dient als bewijs van lidmaatschap en als bewijs van toegang tot het sportinstituut en is niet overdraagbaar aan derden.
 • Tijdens uw bezoek aan de sportschool kunt u gedurende anderhalf uur uw lidmaatschapspas- of tag ongelimiteerd door de paslezer halen. Er zal slechts 1 bezoek worden afgeboekt. 
 • Er worden kosten berekend voor een nieuwe lidmaatschapspas- of tag. Informatie hierover kunt u bij de receptie krijgen.

E. Korting

 • Leden met een gezin > 2 betalende leden krijgen 10% korting op de maandcontributie.
 • Cumulatie van korting is niet mogelijk (maximale korting is 10%).
 1. Wijzigen van abonnementsvorm

A. Bezoekfrequentie verhogen

 • Verhogen van de bezoekfrequentie kan op ieder moment in de maand plaatsvinden. Het pro rata verschil voor die maand wordt bij de volgende betaalperiode betaald. Een wijzigingsformulier dient te worden ingevuld bij de receptie.

B. Bezoekfrequentie verlagen

 • Verlagen van de bezoekfrequentie kan per kalendermaand, mits de 1e contractsperiode is verlopen en indien dit voor de 20ste van de voorgaande maand bij de receptie is doorgegeven middels een wijzigingsformulier. De eventuele nog in te halen lessen van de sport die beëindigd wordt, komen dan te vervallen. 
 1. Tijdelijke opschorting abonnement
 • In geval van zwangerschap, langdurige ziekte, blessure (langer dan 4 hele weken) of verblijf in het buitenland langer dan een maand (anders dan vakantie) is het mogelijk om het abonnement tijdelijk op te schorten (maximaal 6 maanden).
 • Het contract zal aan het einde van de tijdelijke opschorting evenredig worden verlengd met de periode van de tijdelijke opschorting.
 • Voor de stopzetting geldt een eigen risico van maximaal twee weken (behoudens hardheidsclausule ter beoordeling van de directie van RebelSport).
 • De financiële verrekening zal direct plaatsvinden. Indien de blokkade ingaat tijdens een maand waarvoor reeds contributie betaald is, zal de verrekening op de eerstvolgende betaaldatum plaatsvinden
 • Na de reeds bekende einddatum van de tijdelijke opschorting zal het abonnement automatisch weer worden geactiveerd per die datum.
 • Als bevestiging van de administratieve verwerking van de tijdelijke opschorting wordt een digitale kopie verstrekt. Deze dient zorgvuldig bewaard te worden als bewijs van de tijdelijke opschorting.
 • Bij verlies van het door ons verstrekte bewijs kan geen aanspraak gemaakt worden op enig tegoed.
 1. Opzeggen van abonnement
 • Bij een onderbreking van meer dan 3 maanden van het abonnement worden opnieuw startkosten in rekening gebracht.
 • Het opzeggen van het abonnement dient persoonlijk te geschieden middels het daarvoor te hanteren opzegformulier dat verkrijgbaar is bij de receptie van RebelSport of schriftelijk met handtekening. Andere wijzen van opzegging worden niet geaccepteerd.
 • Opzeggen van het abonnement dient minimaal één maand voor afloop van de lopende contractsperiode te geschieden. Na afloop van de 1e volledige contractsperiode kan er per maand worden opgezegd, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Anders wordt het abonnement met steeds een maand verlengd.
 • Alle startkosten, abonnementsgelden en negatieve bartegoeden dienen volledig betaald te zijn ten tijde van de opzegging.
 • Als bevestiging van de opzegging wordt een digitale kopie verstrekt. Deze dient zorgvuldig bewaard te worden als bewijs van de opzegging.
 1. Betalingen
 • Betaling van het verschuldigde abonnementsgeld geschiedt per maandelijkse automatische incasso en wordt op de 1ste of 2de werkdag van de maand geïnd. Bij inschrijvingen na de eerste van de maand wordt geacht direct het verschuldigde bedrag te voldoen. Mocht dit, om welke reden dan ook, niet lukken, dan zal een tussentijdse incasso gedaan worden voor het deelbedrag van die betreffende maand.
 • Er worden in totaal drie herinneringsnota`s verzonden en indien reactie uitblijft, zal het sportinstituut de verdere vordering uit handen geven aan een incassobureau. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen dan voor rekening van de debiteur van RebelSport.
 • Bij contante betaling van een abonnement dient de eerste betaling minimaal 3 kalendermaanden (inclusief een eventueel restbedrag van de lopende maand) te worden voldaan. De daarop volgende betalingen dienen steeds minimaal 3 maanden te zijn.
 • Bij contante betaling van een 12 maanden abonnement dient de eerste betaling minimaal 3 kalendermaanden (inclusief een eventueel restbedrag van de lopende maand) te worden voldaan. De daarop volgende betalingen dienen steeds minimaal 3 maanden te zijn.
 1. Feestdagen & vakantie
 • RebelSport is gesloten op officiële feest- en gedenkdagen en in de vakantieperiodes worden aangepaste openingstijden en roosters gehanteerd.
 1. Vakantieregeling
 • Met een 12 maanden abonnement kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om het abonnement op te schorten voor een periode van maximaal 4 weken per jaar (bv 4 x 1 week).
 • De financiële verrekening van de vakantieblokkade zal plaatsvinden bij de eerstvolgende betaling. 
 • Men dient de vakantie voor de 20ste van de maand voorafgaand aan de maand waarin vakantie wordt opgenomen schriftelijk te melden bij de receptie. Bij het niet (tijdig) melden van een tijdelijke opschorting loopt het abonnement gewoon door.
 1. Reserveren sportlessen
 • Met een ONE abonnement kan één vaste sportles gereserveerd worden per week (13 per kwartaal).
 • Met een PLUS abonnement kunnen er twee sportlessen gereserveerd worden per week (26 per kwartaal).
 1. Individuele fitness
 • Onze instructeurs adviseren eerst een ‘fitness introductie’ te volgen. Dit gebeurt op afspraak.
 • Leden jonger dan 16 jaar dienen onder begeleiding te trainen.
 • Leden tussen 16 en 18 jaar dienen onder begeleiding te trainen, tenzij zij schriftelijk toestemming hebben van onze instructeurs om zelfstandig te training. Deze toestemming kan ten alle tijden door de instructeur worden ingetrokken. 
 1. Inhalen van gemiste lessen voor het ONE 3 maanden abonnement
 • Bij een ONE kwartaal abonnement kunnen er maximaal 13 lessen per kalenderkwartaal worden ingehaald in het volgende kalenderkwartaal.
 1. Tussentijds beëindiging abonnement
 • Een abonnement kan, onder bepaalde voorwaarden, tussentijds beëindigd worden bij aantoonbare verhuizing verder dan 15 km van RebelSport of het huidige adres van het lid, dan wel op medisch advies waarbij sporten ontraden wordt.
 • Een abonnement kan in uitzonderingsgevallen, bijv. bij ernstige ziekte, onder bepaalde voorwaarden, tussentijds beëindigd worden. Dit ter beoordeling van de directie.
 1. Strafbare feiten
 • Leden die zich schuldig maken aan strafbare feiten in RebelSport zullen worden aangegeven bij de politie en zullen toegang tot het instituut worden ontzegd.
 • Leden die zich schuldig maken aan onbehoorlijk gedrag of de goede naam van RebelSport aantasten, zullen toegang tot het instituut worden ontzegd.
 • In beide gevallen zal het abonnement met onmiddellijke ingang beëindigd worden door de directie van RebelSport, zonder dat het lid aanspraak kan doen op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.
 1. Aansprakelijkheid
 • RebelSport is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins van welke aard dan ook, tengevolge van deelname aan de activiteiten en/of diensten.
 • RebelSport is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van deelnemers, die zijn achtergelaten in het gebouw van RebelSport.
 • De deelnemer is aansprakelijk voor schade die door opzet of schuld is toegebracht aan gebouw, apparatuur of andere eigendommen van RebelSport.
 1. Persoonsgegevens
 • Er wordt door u toestemming gegeven voor het maken van een (digitale) pasfoto t.b.v. de ledenadministratie.
 • Het door u opgegeven e-mailadres zal alleen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van nieuws en aanpassingen omtrent RebelSport.
 1. Prijswijzigingen
 • RebelSport is bevoegd om elk kalenderjaar de prijzen te verhogen op basis van de CBS consumentenprijsindex (CPI) 2015. Eventuele prijsverhogingen worden door RebelSport twee weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 • Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft u het recht om uw abonnement binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.

17  Overige bepalingen

 • RebelSport behoudt zich het recht om openings-, sluitings- en lestijden, huisregels, aantal lessen per abonnementsvorm, alsmede apparatuur te wijzigen zonder dat hieraan door het lid enig recht kan worden ontleend.
 • Tijdens het vakantierooster of ander aangepast rooster, blijft men de normale abonnementsgelden verschuldigd.
 • In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden en huisregels niet voorzien, beslist de directie. Bij onoplosbare geschillen beslist de bevoegde rechter; het Nederlands recht is van toepassing.
 • Alle lidgegevens zullen nimmer ten hand worden gesteld aan derden en niet voor externe promotionele doeleinden worden gebruikt.
 • RebelSport is gerechtigd wijzigingen en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. Deze zullen bindend zijn 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen en aanvullingen dient u dit binnen 30 dagen schriftelijk bij de directie te melden.

Huisregels

 • De deelnemers zijn verplicht tijdens het sporten correcte sportkleding te dragen. Sportschoeisel dient te voldoen aan de door RebelSport gestelde eisen aangaande bescherming van mensen, vloeren en apparatuur.
 • Gebruik van handdoek tijdens de training is verplicht in verband met de hygiëne.
 • De in het gebouw achtergelaten (sport)kleding en voorwerpen zullen gedurende twee weken bewaard worden.
 • Het is niet toegestaan meegebrachte consumpties te nuttigen.
 • Voor opmerkingen, suggesties, of klachten kunt u ten allen tijde bij directie of medewerkers terecht.
 • Mocht u niet in staat zijn deel te nemen aan de gereserveerde sportlessen, dan wordt verwacht dat u zich minimaal 1 uur van tevoren afmeldt (telefonisch of online), zodat deze plaats door een ander lid kan worden opgevuld.
 • Als u aaneensluitend 3 weken zonder opgaaf van redenen afwezig bent geweest, wordt u van de reserveringslijst gehaald. Uw plaats wordt dan vrijgegeven aan een lid, die wel in de gelegenheid is om de les te volgen.

Met de nieuwe Rebel Sport app van Sportivity kan je makkelijk het totale lesrooster bekijken, je in- en uitschrijven voor verschillende groepslessen, je gegevens inzien en nog veel meer handige functies gebruiken.

Sportivity app voor RebelSport